Kallelse till årsmöte i SS Aros 2023

Tid: Torsdag 9 november kl 18.30 Plats: JKV:s klubbhus, Framnäs.

Vi ska sammanfatta året som gått och se framåt inför 2024 och nästa båtsäsong. Valberedningen har gjort sitt jobb och årsmötet ska välja vilka som ska hålla i rodret det kommande året. 

Kom och ta del av sällskapets ekonomi och satsningar samt ambitioner och förslag för närmaste året och de kommande åren. 

Du kan vara med och påverka allt detta!

Dagordning:

Mötet inleds med en föreläsning av Henrik Borg WSS och långsegling till Svalbard sommaren 2023 – assisterad av Åsa och Jonny SSAros

1 Mötets öppnande och fastställande av behörighet 2 Fastställande av dagordning
3 Val av ordförande för mötet
4 Val av sekreterare

5 Val av justerare tillika rösträknare 6 Vårmötets protokoll
7 Verksamhetsberättelse för året
8 Bokslut för året

9 Revisionsberättelse för året
10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
11 Val av funktionärer
12 Beslut om firmatecknare för SS Aros
13 VFB AB – SS Aros styrelses beslut om representanter
14 Båtrådet – SS Aros styrelses beslut om representant
15 Juniorverksamheten. Konfirmering av styrelsens val av juniorledare
16 Båtklubbarnas varv ek förening – SS Aros styrelses beslut om representanter 17 Senaste nytt från Båtklubbarnas Varv, Bengt Euler
18 Hemsida och Nyhetsbrev
19 Segling, arrangemang 2023 och 2024
20 Rågsäcken 2023
21 Handlingsplan för 2024
22 Budget för 2024
23 Fastställande av årsavgifter för 2024
24 Motioner
25 Nya medlemmar
26 Nya stadgar för SSAros – från vårmötet i april 2023
27 Övriga frågor
28 Mötets avslutande

Välkomna!

SS Aros styrelse