Minnesanteckningar från Båtrådet

Den 28 mars var våra representanter, Eva Stenström o Jan Berglund med på mötet i Båtrådet, där staden informerar om kommande ”projekt”. Och även inhämtar synpunkter från båtklubbarna.

Minnesanteckningar fritidsbåtshamnrådet 28 mars 2023

Plats: Västerås stadhus

Dagordning

Dagordning:
Staden informerar Nytt båtbokningssystem – Kontaktcenter har nu hand om detta + mer
Mer tillgänglighet för de som kontaktar Västerås stad angående fritidsbåtshamnsfrågor. Nu kommer det att var flera som tar emot frågor.  Nya elstolpar – hur går utbytet och belysning Alla stolpar är utbytta till nya digitala elstolpar. Belysning där vi byter ut till nya stolpar och där vi drar ny el. Snabbladdare i Lövudden och planerad i Lögarängen. XRF mätning status Erbjuder nu kostnadsfri XRF-mätning för de som hyr en båtplats i Västerås Västerås stad har gjort kontrollmätningar på båtar som ligger på platser som ska vara giftfria. Det har upptäckts både kopparfärg och även TBT färg. TBT har varit förbjuden sedan 1989 och båtar med den färgen får inte ligga i Svenskt vatten. Mastkran och inhägnat område för mastställ på Lövudden.
Avveckling mastkran/mastställ öst Mälarparken Inte gjort något från Västerås stads sida och just nu inte någon plan frammåt. Eventuellt se över säkerheten vid avmastningen. SM 2024 vecka 26 kan bli begränsingar för båtsidan då Lögarängen kommer att vara huvudområde
Driftfrågor – Läget i våra hamnar Frösåker – händer inte så mycket Gäddeholm – montera fler y-bommar på vågbrytaren. Trycket på båtplatser ökar då det flyttar in fler. Lögarängen – El är begränsat idag och dyrt att dra ut. Eventuellt i framtiden men inväntar andra projekt för att dela kostnaderna. Bindpålarna är dåliga och behöver bytas ut. Har dragit ut vatten på Lögapiren Kraftverkshamnen –fler bryggplatser förra året och nya elstolpar + vatten. Y-bommar ska bytas ut till större.  Byggnation vid Kraftverkshamnen – Färdig nu i sommar Mälarparken MA bryggan ersatt med Y-bommar och gjort större platser. 4 nya nockplatser Bytt el och skapat belysning. Tegeludden – inget särkskilt denna säsongen Lövudden – Latrinpumpen ska tas i bruk, tog lång tid att få igång pga inkoppling till Mälarenergis system. Elen behöver uppgraderas – tar tid pga dispens behövs för naturområde då elkabeln går genom reservatet. Kedjor – ska se till att de inte ligger ivägen i vattnet. Nya bommar planeras för att tillgängliggöra för parkering under sommaren. Förlänging av servicebrygga kommer ske, pålning under våren och bryggdäck under vintern när det är is.
Båtbottentvätt Sjöevent har tagit över båtbottentvätten då det ingår i gästhamnsuppdraget från nu i vår. Priserna för båtbottentvätten sätts även fortsättningsvis av nämnden för idrott, fritid och förebyggande.
Utvecklingsfrågor Drift och underhållsplan, strategiska investeringar Gäddeholm – båtuppställning ny driftentreprenör Vågholmarna – projektet framskridet och båtplatser stor blir till säsongen 2024 Revidera handlingsplanen – Västerås stad tittar över hur man ska jobba i framtiden med denna typen av plan.
Övriga frågor – anmäles innan Last möjligheter på Lögarängens bryggor C-F Idag cykelväg och det är ca 100 m bryggan. Gång och cykelvägen är smal och det kommer inte vara ok att köra på den som privatperson.Vill man kan man köra båten till serviceplats.  Soptunnor på Östra delen av Mälarparken Sopkärlen ligger ca 230 m bort. Toa tömnings anläggningen på Lövudden står för nära bryggkanten Kommer att åtgärdas. Tillgängligheten på toa tömningen är fortfarande inte tillfredställande med trasiga anläggningar. Nya rutiner för kontroll, reserv flyttbar tömningsstation. Säkerheten på Lövudden inbrott denna vinter Privat aktör, men vi tar emot förslag på förbättringar. Båtsamverkan bra samarbete saknas dock två båtklubbar. Hur ser regelverket/tillsyn ut för båtboende i Västerås, både i båtar och husbåtar gällande sanitet? Miljöbrott och får vi reda på detta så ska det göras en anmälan. Västerås stad kan lyfta det med miljö och hälsa. Följa upp bättre och ev ha en avgift för vinterliggare. Status för flytt/omdisponering av mast kranar behöver redovisas Inget just nu. Lastplatser på kajen Kraftverkshamnen Parkeringsförbuds zon 10 minuter. Gångfartsområde
Laget runt Sjöpolis kommer till sommaren. Viktigt att överträdelser rapporteras så att sjöpolisen kan motivera sin verksamhet.  Gästhamnen – västra sidan något i vattnet som man kan gå på.

Deltagare:

Västerås stad:

Mattias Dahlberg

Jane Hjelm

Maria Palm

Karin Spets

Stefan Thulin

VFBAB:

Mathias Björklind VFBAB

Västerås båtklubbar, registrerade i Mälarens Båtförbund:

Fredrik Svedman BSK Sextanten

Mikael Suares BSC

Johan Neidenmark WSS

Patrik Kallin BK Wega

Eva Stenström SSAros

Jan Berglund SSAros

Urban Karlen BK Piren

Jan Berglund BK Piren

Mats Johansson Geddeholm